Ujawnienie Ryzyka

Admiral Markets UK Ltd to jednostka uprawniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 595450. Obowiązuje nas również dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) w odniesieniu do lokalnej obecności na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z systemem udzielania zezwoleń MiFID.

Informacje na temat naszych uprawnień i zezwoleń można znaleźć na stronie internetowej pod adresem https://www.fca.org.uk/register/.  Siedziba Admiral Markets UK Ltd to  16 St Clare Street London, EC3N 1LQ United Kingdom.

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie klientów o potencjalnych ryzykach związanych z obrotem kontraktami na różnice kursowe (CFD) i rynku Forex (FX), zgodnie z wymaganiami dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i Financial Conduct Authority. Poprzez zapoznanie się z niniejszym dokumentem nie zobowiązują się Państwo do przeprowadzania z nami transakcji; jednak treść dokumentu została przygotowana dla jednostek proponujących prowadzenie transakcji Admiral Markets UK Ltd. Uznaje się i należy zauważyć, że niniejsze Ujawnienie Ryzyka nie obejmuje wszystkich rodzajów ryzyka związanego z transakcjami CFD i Forex i stanowi jedynie wskazówkę, która ma pomóc Klientowi w rozpoznaniu potencjalnego ryzyka. Każdy Klient powinien podejmować decyzje świadomie oraz postarać się o uzyskanie wystarczających informacji. Jeśli nie mają Państwo pewności lub nie rozumieją Państwo niniejszego Ujawnienia Ryzyka, powinni się Państwo zwrócić do niezależnego doradcy finansowego.

PROSIMY O PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI PRZED ROZPOCZĘCIEM TRANSAKCJI Z NAMI

Przed przystąpieniem do zawierania transakcji CFD i Forex muszą Państwo mieć świadomość ryzyka, z jakim to się wiąże. Wysoki stopień wykorzystania dźwigni finansowej w tym rodzaju inwestycji oznacza, że stopień ryzyka jest wyższy w porównaniu z innymi produktami finansowymi. Dźwignia finansowa (lub margin trading) może zwrócić się przeciwko Państwu, powodując znaczne straty, a także zadziałać na Państwa korzyść, przynosząc znaczne zyski.

Admiral Markets oferuje tylko "Egzekucję transakcji", nie świadczy działalności doradczej!

Wyniki uzyskane w przeszłości w tego typu inwestycjach nie gwarantują przyszłych rezultatów. Należy pamiętać o wszelkich prowizjach i zobowiązaniach podatkowych, których koszt Państwo poniosą w związku z prowadzeniem inwestycji z nami.

Admiral Markets UK Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za podatki, do których zapłaty mogą być Państwo zobowiązani, od jakichkolwiek zysków uzyskanych w okresie posiadania rachunku u nas.

Transakcje lewarowane wiążą się z wysokim ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni finansowej może działać na Państwa niekorzyść, a także na Państwa korzyść, a tempo występowania zysków i strat oznacza, że klienci powinni dokładanie monitorować pozycje – klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie otwartych transakcji. Przed przystąpieniem do realizacji transakcji należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia finansowego i chęć do podejmowania ryzyka. Jeśli nie mają Państwo pewności, czy produkty oferowane przez Admiral Markets UK Ltd są odpowiednie, prosimy skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Zawsze istnieje związek pomiędzy wysokim zyskiem a wysokim ryzykiem. Każdy rodzaj spekulacji rynkowych i transakcyjnych, który może umożliwić uzyskanie niezwykle wysokich zysków, wiąże się z wysokim ryzykiem. Tylko nadwyżki środków można narazić na ryzyko i osoby nieposiadające takich środków nie powinny uczestniczyć w transakcjach CFD i Forex.

TRANSAKCJE CFD I FOREX WIĄŻĄ SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM I MOGĄ SPOWODOWAĆ UTRATĘ WSZYSTKICH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i Financial Conduct Authority, od Admiral Markets UK Ltd wymaga się wydania dokumentu ujawnienia ryzyka oraz ujawnienia, w jaki sposób radzimy sobie z konfliktami interesów, najlepszą realizacją i kwestiami dotyczącymi procedury zgłaszania reklamacji przeciwko nam, a także naszego statusu regulacyjnego.

Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów i Polityka Najlepszej Realizacji Zlecenia są dostępne na naszej stronie internetowej:  http://www.admiralmarkets.com.

W przypadku niezadowolenia z usług świadczonych przez nas prosimy o kontakt na adres e-mail: compliance@admiralmarkets.co.uk. Szczegóły odnośnie procedury składania i rozpatrywania reklamacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Różne instrumenty wiążą się z różnym poziomem narażenia na ryzyko i podejmując decyzję o obrocie takimi instrumentami, należy mieć świadomość następujących kwestii:

1. Ogólne informacje na temat CFD

CFDs (Contracts for Differences) to złożone produkty finansowe, które na ogół zamykają się, kiedy klient wybiera zamknięcie istniejącej otwartej pozycji i z tego względu na ogół nie posiadają ustalonego terminu wykupu. (Może to podlegać zmianie w zależności od klasy aktywów bazowych i produktu).

CFD można porównać do kontraktów terminowych typu futures, które można zawierać w odniesieniu do pewnych indeksów, metali szlachetnych, ropy naftowej, towarów lub instrumentów finansowych. Jednak w przeciwieństwie do innych kontraktów terminowych futures, takie kontrakty można rozliczyć wyłącznie w gotówce. Inwestowanie w CFD wiąże się z ryzykiem podobnym do inwestycji w kontrakty terminowe typu futures i powinni Państwo mieć tego świadomość. Transakcje CFD mogą również wiązać się ze zobowiązaniem warunkowym i powinni Państwo mieć świadomość tego konsekwencji, tak jak to zostało określone w paragrafach 3, 5, 17 i 18 poniżej. Wszystkie kontrakty CFD są kontraktami na transakcje różnicowe, co oznacza, że klienci nie mają prawa do instrumentu bazowego lub praw powiązanych, chyba że zostało to wyraźnie określone w CFD. Obejmuje to brak prawa do akcji referencyjnych i prawa głosu.

2. Inwestowanie na rynku Forex, indeksów, metali szlachetnych, ropy i towarów

Inwestowanie na rynku Forex, indeksów, metali szlachetnych, ropy i towarów wiąże się z podobnym ryzykiem jak inwestowanie w kontrakty terminowe typu futures i powinni Państwo mieć tego świadomość. Transakcje lewarowane na rynku Forex, indeksów, metali szlachetnych, ropy i towarów mogą również wiązać się ze zobowiązaniem warunkowym i powinni Państwo mieć świadomość tego konsekwencji, tak jak to zostało określone w paragrafach 3 i 4 poniżej.

Oprócz standardowego ujawnienia sektorowego zawartego w niniejszym Ujawnieniu Ryzyka, powinni Państwo mieć świadomość, że transakcje lewarowane na rynku Forex, indeksów, metali szlachetnych, ropy i towarów to jedne z najbardziej ryzykownych form inwestycji dostępnych na rynkach finansowych i są one odpowiednie jedynie dla dobrze zorientowanych osób i instytucji. Biorąc pod uwagę możliwość utraty całej inwestycji, spekulacje na rynkach metali szlachetnych, indeksów, ropy, towarów i walut należy przeprowadzać wyłącznie z wykorzystaniem środków kapitału wysokiego ryzyka, które w przypadku utraty nie będą miały istotnego wpływu na pozycję finansową danej osoby lub instytucji.

3. Rynki zagraniczne

Rynki zagraniczne wiążą się z innymi rodzajami ryzyka niż rynki domowe klienta. W niektórych przypadkach ryzyko będzie większe. Na potencjalne zyski lub straty z transakcji na rynkach zagranicznych lub w walucie obcej wpływ będą miały wahania kursów wymiany walut. Takie podwyższone ryzyko obejmuje ryzyko zmian w polityce lub ekonomii na rynku zagranicznym, które mogą istotnie i trwale zmienić warunki, zbywalność lub cenę waluty obcej.

4. Zlecenia lub strategie zmniejszające ryzyko

Złożenie pewnych zleceń (np. zlecenia „stop loss“ lub „stop limits“), które mają na celu ograniczenie strat do pewnych kwot, może nie sprawdzić się we wszystkich przypadkach, ponieważ warunki rynkowe lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwić realizację takich zleceń. Jeśli klient zawiera transakcje, korzystając z takich zleceń lub strategii, powinien akceptować to ryzyko.

5. Transakcje ze zobowiązaniem warunkowym

CFD i Forex to transakcje z depozytem zabezpieczającym, które wymagają dokonania serii płatności zależnie od wartości kontraktu zamiast natychmiastowej wpłaty całej wartości kontraktu. Istnieje możliwość utraty całości zabezpieczenia wpłaconego Admiral Markets UK Ltd w celu ustanowienia lub utrzymania pozycji. Admiral Markets UK Ltd poddaje otwarte pozycje ponownej wycenie stale każdego dnia sesyjnego, każdy zysk lub strata są natychmiast odzwierciedlone na rachunku, a strata może spowodować wezwanie do wpłaty znacznego dodatkowego zabezpieczenia w krótkim terminie w celu utrzymania otwartych pozycji.

Admiral Markets UK Ltd może również zmienić swoje stawki początkowego zabezpieczenia i/lub wymagania dotyczące zamierzonych transakcji w dowolnym czasie, co może również spowodować zmianę zabezpieczenia, które są Państwo zobowiązani utrzymać. Jeśli nie utrzymają Państwo wystarczającego zabezpieczenia na swoim rachunku przez cały czas i/lub nie zapewnią dodatkowych środków w wymaganych terminach, Państwa otwarte pozycje mogą zostać zamknięte przy poniesionej stracie i mogą być Państwo zobowiązani do pokrycia wynikającego z tego deficytu.

6. Dźwignia finansowa

Instrumenty pochodne można wykorzystać do zarządzania ryzykiem, jednak niektóre inwestycje nie są odpowiednie dla wielu inwestorów. Transakcje CFD i Forex wiążą się ze znacznym ryzykiem. Lewarowanie i wykorzystanie dźwigni finansowej, które można osiągnąć w transakcjach CFD i Forex, oznacza, że wystarczy wpłacić niewielki depozyt, aby rozpocząć prowadzenie transakcji z Admiral Markets UK Ltd, a ten niewielki depozyt może być źródłem dużych strat lub dużych zysków. Transakcje o wysokim stopniu wspomagania są narażone na istotne zmiany wartości w wyniku relatywnie niewielkich zmian w wartości lub w poziomie bazowego lub powiązanego czynnika rynkowego.

7. Transakcje poza rynkiem regulowanym (OTC)

W transakcjach CFD spekuluje się na podstawie oczekiwanej zmiany ceny określonych aktywów bazowych. Te transakcje nie występują na rynku regulowanym. W odniesieniu do instrumentów finansowych lub aktywów bazowych, które mają zostać wykorzystane w transakcjach CFD, zawrą Państwo umowę bezpośrednio z Admiral Markets UK Ltd. Wszystkie otwarte pozycje z Admiral Markets UK Ltd należy zamknąć z Admiral Markets UK Ltd i nie można ich zamknąć z żadną inną stroną.Udział w transakcjach finansowych OTC może narazić Państwa na większe ryzyko niż transakcje na rynku regulowanym, ponieważ nie istnieje rynek, na którym można zamknąć otwarte pozycje i ceny, a inne warunki są określane przez nas i podlegają wymogom prawnym/regulacyjnym. Transakcje OTC mogą zwiększyć ryzyko płynności i wprowadzić inne istotne czynniki ryzyka: może nie być możliwości, na przykład, oceny wartości pozycji w wyniku transakcji pozarynkowej lub określenia narażenia na ryzyko. Również Admiral Markets UK Ltd nie musi podawać cen nabycia i cen zakupu, a nawet jeśli są podane, Admiral Markets UK Ltd może mieć trudności z określeniem godziwej ceny, w szczególności jeśli odpowiedni kurs wymiany lub rynek dla aktywów bazowych jest zamknięty lub zawieszony. Są Państwo również narażeni na ryzyko niewykonania zobowiązania przez Admiral Markets UK Ltd; jednak jeśli tak się zdarzy, co jest mało prawdopodobne, należymy do Systemu Rekompensat Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme – FSCS): https://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ.

8. Ceny

Ceny opublikowane na platformie Admiral Markets UK Ltd („Platformie“) niekoniecznie muszą odzwierciedlać szerszy rynek. Admiral Markets UK Ltd wybierze ceny zamknięcia, które zostaną wykorzystane do określenia wymagań w zakresie wymogów depozytowych i w okresowym oznaczaniu pozycji rynkowych na Państwa rachunku i zamykaniu takich pozycji. Admiral Markets UK Ltd oczekuje, że te ceny będą w uzasadniony sposób powiązane z cenami na rynku międzybankowym oraz odpowiednim rynku walutowym lub finansowym („Rynek Referencyjny“), jednak ceny stosowane przez Admiral Markets UK Ltd mogą różnić się od cen dostępnych dla banków i innych uczestników Rynku Referencyjnego. W rezultacie Admiral Markets UK Ltd może ustanawiać wymogi związane z uzupełnianiem zabezpieczenia i pobieraniem zabezpieczeń w dużej mierze według własnego uznania. Jako że produkty są częściowo związane z aktywami bazowymi, należy zapoznać się z ryzykiem związanym z aktywami bazowymi, w tym wahaniami kursów wymiany, zmiennością i lukami cenowymi (nagłymi zmianami ceny, które mogą być spowodowane przez wiele czynników, w tym, lecz nie wyłącznie, przez zdarzenia gospodarcze, ogłoszenia rynkowe oraz okresy, w których nie występują transakcje aktywami bazowymi).

Niegwarantowane zatrzymanie nie ochroni Państwa przed ryzykiem, gdyż nie jest ono natychmiastowe i jedynie uaktywnia zlecenie zamknięcia pozycji po najbliższej dostępnej cenie.

9. Ryzyko weekendowe

Różne sytuacje, rozwój zdarzeń, zawieszenia, nieoczekiwane przerwy w godzinach otwarcia rynku lub zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas weekendów/dni ustawowo wolnych od pracy (w Wielkiej Brytanii lub w innym kraju), kiedy rynek na ogół jest zamknięty, mogą powodować ponowne otwarcie klasy aktywów rynkowych/bazowych¬ w istotnie różnych cenach/na innych poziomach niż przy zamknięciu poprzedniego dnia roboczego/giełdowego. Nie będą Państwo mogli korzystać z Platformy ani składać lub zmieniać zleceń w tych godzinach, kiedy rynki są na ogół zamknięte. Istnieje istotne ryzyko, że zlecenia typu „stop-loss“, które mają na celu ochronę otwartych pozycji w tym czasie, zostaną zrealizowane za znacznie gorszym poziomie niż ich określona cena. Postępując w ten sposób, klient akceptuje to ryzyko oraz fakt, że poniesie odpowiedzialność za każdy deficyt, który może wyniknąć z tej sytuacji.

10. Transakcje elektroniczne

Zawieranie transakcji OTC za pośrednictwem Platformy może się różnić od zawierania transakcji w innych elektronicznych systemach obrotu, a także od zawierania transakcji na rynku konwencjonalnym lub otwartym. Będą Państwo narażeni na ryzyko związane z elektronicznym systemem obrotu, w tym awarie sprzętu lub oprogramowania oraz przestoje systemu w odniesieniu do Platformy, Państwa systemów i infrastruktury łączności (na przykład Internetu), dzięki której są Państwo połączeni z platformą.

11. Transakcje śróddzienne

Zawieranie transakcji śróddziennych może prowadzić do zawarcia dużej liczby transakcji.

12. Zawieszenie handlu

W pewnych warunkach likwidacja pozycji może być trudna lub niemożliwa. Może to mieć miejsce, na przykład, w okresach szybkich zmian cen, kiedy cena za aktywa bazowe wzrasta i spada podczas jednego dnia sesyjnego w sposób powodujący ograniczenie lub zawieszenia zawierania transakcji dotyczących aktywów bazowych. Kiedy tak się zdarzy, klient akceptuje wszelkie ryzyko powiązane oraz fakt, że poniesie odpowiedzialność za każdy deficyt, który może wyniknąć z tej sytuacji. Klient powinien mieć świadomość, że w pewnych okolicznościach firma Admiral Markets UK Ltd może być zmuszona do zamknięcia pozycji z powodu instrukcji regulacyjnych lub dotyczących wymiany i Admiral Markets UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego straty.

13.Prowizje

Przed przystąpieniem do zawierania transakcji należy otrzymać szczegółowe informacje dotyczące wszelkich prowizji i innych opłat, do których zapłaty będą Państwo zobowiązani zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie internetowej Admiral Markets UK Ltd. Klienci powinni zapoznać się z potencjalnymi kosztami lub zobowiązaniami, którymi mogą zostać obciążeni, w tym, lecz nie wyłącznie: kosztami transakcji swapowych, czynności podejmowanych przez spółkę, takich jak emisja akcji z prawem poboru, dywidendy, podział akcji itp.

14. Niewypłacalność

Każdy brak wypłacalności klienta lub niewykonanie zobowiązania przez klienta może prowadzić do likwidacji lub zamknięcia pozycji bez Państwa zgody. Oprócz tego przeniosą Państwo pełną własność i tytuł do części kwoty wpłaconej Admiral Markets UK Ltd. Będzie to stanowić kwotę niezbędną do zabezpieczenia obecnych lub przyszłych, rzeczywistych lub warunkowych zobowiązań wobec Admiral Markets UK Ltd, w tym wymagań dotyczących zabezpieczeń. Admiral Markets UK Ltd wyłącznie według własnego uznania codziennie (na podstawie dziennych otwartych pozycji i transakcji, biorąc pod uwagę warunki rynkowe) określi kwotę wymaganą do zabezpieczenia zobowiązań wobec Admiral Markets UK Ltd, przy czym kwota może być wyższa niż wymagania dotyczące zabezpieczenia. Nie będą Państwu przysługiwać roszczenia dotyczące prawa własności względem tych środków, które nie podlegają segregacji, lub innych obowiązków zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania ze środkami pieniężnymi klientów zgodnie z prawem i którymi Admiral Markets UK Ltd może się zająć we własnym zakresie. Z tego względu taka kwota może być niemożliwa do odzyskania w przypadku niewypłacalności lub niewykonania zobowiązania przez Admiral Markets UK Ltd.

15. Komunikacja

Admiral Markets UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z opóźnienia lub nieotrzymania wiadomości przesłanych przez nas do klienta w jakiejkolwiek formie. Klient akceptuje również, że wszelkie straty wynikające z nieuprawnionego dostępu osób trzecich do platformy obrotu klienta nie stanowią odpowiedzialności Admiral Markets UK Ltd, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa ze strony firmy lub jej personelu. Klient ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji dotyczących logowania, a Admiral Markets UK Ltd zdecydowanie zaleca niezapisywanie i niezachowywanie danych do logowania.

Ponadto, każdy Klient jest informowany o fakcie i akceptuje fakt, że główny sposobem komunikacji będzie komunikacja w formie elektronicznej, przykładowo poprzez e-mail i za pomocą informacji zamieszczanych na naszych stronach internetowych.

16.Doradztwo

Admiral Markets UK Ltd nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego i jest wyłącznie platformą realizacji zleceń. Zgodnie z uprawnieniami możemy dokonać ogólnej oceny rynków; taka ocena nie stanowi jednak indywidualnego doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględniamy w niej Państwa indywidualnej sytuacji. Klient podejmuje samodzielnie wszelkie decyzje transakcyjne.

Wszelkie ogólne informacje dostarczane za pomocą naszych analiz, szkoleń online (webinaria), szkoleń stacjonarnych (seminaria) i materiałów video, na wewnętrznych stronach internetowych lub za pomocą środków zewnętrznych, takich jak kanały YouTube, mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią one subiektywne zdanie autora lub moderatora. Niniejsze materiały nie stanowią porady inwestycyjnej ani rekomendacji i tym samym podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Analitycy oraz autorzy mogą handlować, posiadać lub inwestować w produkty inwestycyjne takie jak: akcje, Forex, kontrakty CFD, towary, kontrakty terminowe Futures i inne instrumenty.

Na mocy dyrektywy MiFID jesteśmy zobowiązani do oceny dopasowania danego rodzaju produktu do typu osoby, która przekazuje podobne informacje jak Państwo. Nie oznacza to jednak, że poprzez umożliwienie otwarcia rachunku świadczymy usługi indywidualnego doradztwa inwestycyjnego, potwierdzając, że ten produkt jest dla Państwa odpowiedni w Państwa sytuacji – wskazujemy raczej, że może on być odpowiedni dla kogoś w tej samej ogólnej kategorii zamożności i doświadczenia. W tym celu poprosimy Państwa o przekazanie informacji dotyczących Państwa doświadczenia transakcyjnego oraz aktywów finansowych i zysków. Nie monitorujemy w Państwa imieniu, czy informacje przekazane we wniosku są nadal ważne oraz czy Państwa sytuacja finansowa pozostaje bez zmian; aktualizacja istotnych informacji mogących mieć wpływ na dopasowanie produktów stanowi wyłączną odpowiedzialność klienta.

17. Czynności korporacyjne; CFD na akcje

Należy zauważyć, że warunki uzyskane podczas czynności podejmowanych przez spółkę mogą być mniej korzystne niż w przypadku własności instrumentu bazowego, ponieważ wprowadzane przez nas zmiany muszą być reakcyjne i należy je wprowadzić wcześniej niż czynność podejmowana przez spółkę. Z tego względu mogą Państwo mieć znacznie mniej czasu na podjęcie decyzji; dostępne opcje mogą być bardziej ograniczone/mniej korzystne, a także w niektórych przypadkach może nie być opcji zamknięcia pozycji. Biorąc pod uwagę fakt, że czynności podejmowane przez spółkę często mogą zostać ogłoszone z bardzo krótkim wyprzedzeniem, mogą Państwo nie mieć okazji do zamknięcia pozycji w celu uniknięcia konsekwencji i takie działania mogą wymagać przeznaczenia większej ilości środków na pokrycie zabezpieczenia w bardzo krótkim czasie.

18. Krótka sprzedaż kontraktów CFD na akcje

Krótka sprzedaż kontraktów CFD na akcje wiąże się z dodatkowym ryzykiem, które nie dotyczy pozycji długich. Obejmuje ono, między innymi, zobowiązanie do przyjęcia drugiej strony możliwości zakupu, np. prawa emisji, które spowodują, że pozycja jeszcze bardziej się skróci, a ceny będą niekorzystne; lub zapłacą Państwo sumę w celu odkupienia praw, które mogą zostać wybrane przez Admiral Markets UK Ltd bez Państwa udziału na warunkach określonych przez Admiral Markets UK Ltd; lub informacje będzie trzeba przekazać w krótszym terminie niż w przypadku akcji bazowych; mogą zostać Państwo zmuszeni do odkupienia akcji z powodu czynności podejmowanych przez spółkę, warunków pożyczania akcji lub wymogów/zmian regulacyjnych, a także mogą Państwo ponosić różne koszty wypożyczenia w czasie, kiedy pozycja pozostaje otwarta.

19. Monitorowanie pozycji

Klienci ponoszą odpowiedzialność za stałe monitorowanie otwartych przez siebie pozycji i zawsze powinni mieć możliwość prowadzenia takiego monitoringu. Będziemy starać się zamykać pozycje po wykorzystaniu środków z zabezpieczenia, nie możemy jednak zagwarantować, że będzie to możliwe, i z tego względu ponoszą Państwo odpowiedzialność za wynikający z tego niedobór środków.

Niniejszy dokument należy czytać razem z Polityką działania w najlepiej pojętym interesie klienta, warunkami prowadzenia działalności oraz innymi dokumentami przekazanymi lub w inny sposób udostępnionymi klientowi na naszej stronie internetowej.

20. Dywidendy i korekty dywidendy na CFD

„Korekta dywidendy“ to korekta stosowana, kiedy akcje przekroczą datę przyznania praw do dywidendy ¬(w tym datę przyznania praw do dywidendy specjalnej) na rynku aktywów stanowiących instrument bazowy.

W przypadku długich pozycji korekta dywidendy zostaje uznana na Państwa rachunku.

W przypadku krótkich pozycji korekta dywidendy obciąża Państwa rachunek.

W jaki sposób dywidendy wpływają na pozycje wskaźników lub akcji?

Kiedy akcje lub indeksy przekraczają datę przyznania prawa do dywidendy, stosujemy korektę gotówkową przekazywaną na Państwa konto, tak aby spadek występujący na rynku nie miał wpływu na Państwa pozycję w przypadku takich akcji lub indeksów. W przypadku długich pozycji przekażemy środki na Państwa rachunek. W przypadku krótkich pozycji Państwa rachunek zostanie obciążony.

Co jeśli akcje lub indeksy przekroczą datę przyznania prawa do dywidendy?

Kiedy spółka przekroczy datę przyznania prawa do dywidendy (to znaczy wypłaci dywidendę akcjonariuszom), wartość udziałów na ogół spadnie o wartość równą kwocie dywidendy. Indeks giełdowy obejmuje szereg spółek, tak więc spadek wartości akcji spowoduje również spadek wartości indeksu.

Dlaczego dokonujemy korekty

Kiedy wartość akcji lub indeksu spada po przekroczeniu daty przyznania prawa do dywidendy, ma to wpływ na bieżące zyski/straty Państwa spółki. Długa pozycja oznacza, że tracą Państwo potencjalne zyski. Krótka pozycja oznacza, że zyski i straty są lepsze, niż powinny być.

Biorąc pod uwagę, że spadek ceny jest oczekiwanym ruchem na rynku, musimy dokonać korekty, tak aby nie miało to wpływu na Państwa zyski/straty.

W jaki sposób obliczamy korektę dywidendy

Korekta = wartość Państwa pozycji x kwota dywidendy

Kwota dywidendy będzie się różnić w zależności od spółki lub indeksu.

Niektóre indeksy nie wiążą się z korektą dywidendy; są to tak zwane indeksy „Total Return“.

Definicja indeksu „Total Return“

zakładając ponowne zainwestowanie dywidendy, skutecznie uwzględnili Państwo akcje w indeksie wchodzącym w skład indeksu akcyjnego typu A, który śledzi zyski kapitałowe grupy akcji w czasie i zakłada, że wypłaty pieniężne, takie jak dywidendy, są ponownie inwestowane w indeks. Spojrzenie na dochody indeksu lepiej pokazuje funkcjonowanie indeksu poprzez niewypłacanie dywidendy, lecz ponowne inwestowanie zysków w ramach spółki bazowej.

21. Brokerzy Wprowadzający

Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe na rachunkach Klientów wprowadzonych za pośrednictwem osób trzecich, takich jak Brokerzy Wprowadzający.

22. Pozycje Hedge

Pozycje Hedge - należy pamiętać, że pozycje hedge (jednoczesna pozycja long - kupna i short - sprzedaży na danym instrumencie finansowym) może nie w pełni stabilizować Twój Poziom zabezpieczenia (Margin level). Z uwagi na to, na Twoim rachunku może wystąpić Stop Out mimo posiadanej pozycji hedge. Może się to zdarzyć ze względu na nastepujące okoliczności:

  1. Zyski/Straty z tytułu pozycji short (sprzedaży) są kalkulowane po cenie Ask podczas gdy Zyski/Straty z tytułu pozycji long (kupna) są kalkulowane po cenie Bid. Podczas nienormalnych warunków rynkowych spready mogą się rozszerzyć co negatywnie wpłynie na Twój Poziom zabezpieczenia (Margin level) i ostatecznie może doprowadzić do likwidacji posiadanych pozycji.
  2. Zyski/Straty z tytułu posiadanych pozycji są kalkulowane w walucie bazowej, a następnie przeliczane na walutę rachunku z wykorzystaniem kursów walutowych platformy. Jeśli pozycje hedge zostały otwarte w innym czasie/po innej cenie, to Zyski/Straty na rachunku mogą podlegać wahaniom kursu waluty rachunku i skutkować zmniejszeniem Poziomu zabezpieczenia (Margin level), co ostatecznie może doprowadzić do likwidacji posiadanych pozycji.

23. Odpowiedzialność za tłumaczenia

Strona internetowa Admiral Markets UK Ltd korzysta z różnorodnych narzędzi do tłumaczenia stron internetowych wykorzystywanych w innych krajach. Narzędzia tłumaczeniowe pozwolą Państwu na zrozumienie ogólnej intencji oryginalnej treści, jednak nie zawsze umożliwiają uzyskanie prawidłowego tłumaczenia. Oficjalnym tekstem jest angielska wersja witryny internetowej Admiral Markets UK Ltd https://admiralmarkets.com/. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie posiadają skutków prawnych do celów zgodności i egzekucji. W przypadku pytań dotyczących poprawności informacji przedstawionych w przetłumaczonej wersji witryny internetowej prosimy sprawdzić oficjalną wersję witryny internetowej w języku angielskim. Admiral Markets UK Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za poprawność tłumaczenia. Ze względu na złożoność języka i możliwość szeregu różnych tłumaczeń i interpretacji poszczególnych słów i wyrazów, tłumaczenie wiąże się z różnymi ograniczeniami. Z tego względu Admiral Markets UK Ltd zaleca analizę i weryfikację tłumaczenia witryny internetowej i nie przyjmuje odpowiedzialności za jego poprawność.