Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Wyjaśnienie najważniejszych wskaźników fundamentalnych Forex, część I

Wskaźniki fundamentalne Forex

Podobnie jak analitycy techniczni wyciągają wnioski ze zmian cen, analitycy fundamentalni analizują różne wskaźniki ekonomiczne, porównując ich zmiany w czasie oraz porównując wskaźniki ze sobą.

W części I niniejszego artykułu przedstawiamy podstawowe wskaźniki, natomiast w części II będziemy koncentrować się na modelach teoretycznych, które wiążą je ze sobą. Oto najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne Forex.

Inflacja

Inflacja jest to trwały wzrost ilości pieniądza gotówkowego w obiegu, co z kolei zwiększa cenę towarów i usług. Mając to na uwadze, inflacja jest jednym z najważniejszych wskaźników fundamentalnych na Forex, ponieważ pokazuje, w jakiej kondycji jest gospodarka.

Ważne jest aby zrozumieć, że mimo, że banki centralne mają ogromną władzę, rządy nie mogą do końca kontrolować inflacji. Poziom „zdrowej" inflacji jest określony przez każde państwo zgodnie z potrzebami jego gospodarki. Gospodarki rozwinięte ustawiają swój cel inflacyjny na poziomie około 2%, podczas gdy kraje rozwijające się mogą z powiedzeniem utrzymywać inflację na poziomie 7%, nie powodując paniki wśród inwestorów. W zależności od tego, czy rzeczywista inflacja jest powyżej czy poniżej ustalonego celu, kraj może być w stanie hiperinflacji – kiedy zbyt wiele pieniędzy wprowadzanych jest do obrotu lub deflacji – co oznacza, że pieniędzy w obrocie jest za mało. Jedno i drugie może przynieść równie szkodliwe konsekwencje. Wszelkie odchylenia od ustawionego celu inflacyjnego można uznać za podstawowy wskaźnik makroekonomiczny.

Inflacja jest trudna do opanowania, ponieważ istnieje wiele źródeł, z których pieniądze mogą wypłynąć oraz wiele miejsc, do których pieniądze mogą odpłynąć. Dziś waluty nie są oparte o surowce, co oznacza, że mogą być dodawane do obiegu przez banki prywatne za pomocą systemu rezerw. Ponadto, aktywa finansowe mogą wypływać poza granice państw, a podmioty zagraniczne mogą gromadzić i przechowywać duże sumy pieniędzy, aby wyłożyć je z powrotem na rynek, gdy uznają to za stosowne. Wszystko to komplikuje pracę twórcom polityki fiskalnej i monetarnej.

W zakresie transakcji na rynku Forex, im wyższa stopa inflacji, tym szybciej waluta traci na wartości, a co za tym idzie jest ona mniej wiarygodnym składnikiem aktywów dla inwestorów zagranicznych.

Stopy procentowe

Stopy procentowe to po prostu procentowa wartość pobierana przez banki centralne za pożyczanie pieniędzy bankom prywatnym. Są one podstawowym narzędziem służącym do regulowania inflacji. Stopy procentowe są ustalane przez banki centralne, a o planach ich zmian wcześniej informuje się opinię publiczną, aby uniknąć niepotrzebnych zawirowań na rynku.

Komercyjne oprocentowanie kredytów chodzi w parze ze stopami procentowymi banku centralnego, ponieważ banki prywatne nie mogą pożyczać pieniędzy innym podmiotom taniej, niż same pożyczają od banku centralnego. To sprawia, że stopy procentowe istotnie wpływają na siłę gospodarki, a tym samym są jednym z głównych wskaźników na Forex.

W dobrze regulowanej, wyważonej gospodarce, bank centralny może podnieść stopy procentowe, aby obniżyć tempo pożyczania pieniędzy, "schłodzić" gospodarkę" i zmniejszyć inflację. Dzięki temu tnie się wydatki konsumenckie, a to pomaga ściągnąć wzrost gospodarczy do bardziej rozsądnego poziomu. I odwrotnie, jeśli nie ma wystarczającej ilości pieniędzy w obiegu, a rząd chce pobudzić gospodarkę, tnie stopy procentowe, dzięki czemu pieniądze można pożyczyć łatwiej i przede wszystkim taniej.

Dla tradera Forex, stopy procentowe są najlepszym wskaźnikiem fundamentalnym, ponieważ wzrost stóp procentowych na ogół wymusza wzrost wartości waluty. Odwrotnie, gdy stopy procentowe są obniżane wartość waluty spada.

Trzeba jednak pamiętać o jeszcze kilku sprawach. Przede wszystkim nauczyć się rozróżniać nominalne, podstawowe i realne stopy procentowe. Realna stopa procentowa to stopa nominalna minus oczekiwana inflacja. Na przykład, na początku 2015 roku Bank Rosji postawił stopy procentowe rubla na poziomie 17%, odpowiadając na panikę na rynku. Wartość rubla spadła diametralnie w stosunku do dolara amerykańskiego w ciągu kilku minut. Wyobraź sobie tę świecę! Nowo wprowadzony poziom inflacji wynosił około 16%.

Poza tym, banki centralne tylko regulują podaż pieniądza, podczas gdy popyt na niego wynika ze stabilności politycznej i ekonomicznej kraju, a także gotowości inwestorów do korzystania z tej waluty jako przewidywalnego i wiarygodnego składnika aktywów finansowych. Wysokie stopy procentowe w stabilnej gospodarki mogą przyciągnąć inwestorów, za to wysokie stopy procentowe towarzyszące hiperinflacji mogą przyciągnąć tylko spekulantów.

PKB

Produkt krajowy brutto mierzy łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju w danym okresie. PKB uważany jest za jeden z najlepszych wskaźników gospodarczych dla rynku Forex. Z punktu widzenia teorii wszystko jest bardzo proste – wzrost PKB wskazuje na wzrost gospodarczy. Jednak relacja PKB do inflacji – a tym samym do waluty – jest przedmiotem dyskusji.

Zgodnie z ekonomiczną logiką, wzrost PKB (a w zasadzie wzrost podaży towarów i usług) musi nastąpić w wyniku wzrostu zapotrzebowania na te towary i usługi. W przeciwnym razie będzie on miał wartość ujemną. Aby zwiększyć zapotrzebowanie na towary i usługi konsumenci muszą dysponować odpowiednią ilością funduszy. Tak więc, wyższy PKB oznacza więcej pieniędzy na rynku, co z kolei oznacza wzrost inflacji powyżej ustalonego limitu. Większe znaczenie niż wzrost lub spadek PKB dla tradera Forex ma to, czy wzrost PKB jest współmierny ze wzrostem innych wskaźników makroekonomicznych - takich jak wskaźnik cen konsumpcyjnych oraz czy jest on zgodny z prognozami. Jeśli tak jest, wskazuje to na siłę gospodarczą danego kraju i daje możliwość aprecjacji waluty.

Czym jest więc wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI)?

Indeks cen konsumpcyjnych to średnia ważona cen towarów i usług (transportu, żywności, opieki medycznej) ze statystycznego koszyka gospodarstwa domowego, przy czym wartość bazowa to 100. Na przykład, jeśli dziś koszyk ten kosztuje X USD, za wartość tego zestawu towarów i usług będziemy przyjmować 100. Jeżeli w ciągu dekady jego cena wzroście o 25%, wskaźnik wyniesie 125.

Jest to jeden z najważniejszych wskaźników fundamentalnych na rynku Forex, ponieważ pomaga on zmierzyć zmianę siły nabywczej konsumentów i wpływu na inflację. Duże wzrosty CPI w krótkim okresie czasu są sygnałem wysokiego wzrostu inflacji, podczas gdy krótkoterminowe mocne spadki są sygnałem deflacji.

Indeks cen producentów (PPI)

Producer Price Index działa podobnie jak CPI, tylko zamiast pomiaru cen wyrobów gotowych, mierzy koszty produkcji. PPI nie bierze pod uwagę takich elementów jak zmiany cen żywności czy energii (które są bardzo niestabilne i sezonowe), aby odczyty były bardziej miarodajne. Śledzenie kosztów produkcji może pomóc w ocenie, jak zmieniać się będą ceny wyrobów gotowych i jak wpłynie to na wysokość inflacji i kondycję gospodarki.

Raporty o zatrudnieniu

Odsetek bezrobotnych w populacji ma bezpośredni wpływ na strukturę wydatków - i co za tym idzie na gospodarkę jako całość. Wzrost bezrobocia ma na nią negatywny wpływ. Bezrobocie nie spadnie poniżej pewnego poziomu, zwanego pełnym zatrudnieniem, który dla każdego kraju jest inny i mieści się zwykle w przedziale od 2% do 6%. Przykładowe przyczyny wzrostu bezrobocia to na przykład dostosowywanie produkcji do spadającego popytu.

Institute of Supply Management (ISM)

Raport ISM mierzy ilość nowych zamówień, a tym samym prognozuje zmiany w wielkości produkcji w gospodarce. Głównym poziomem jest 50. Odczyt poniżej 50 oznacza, że nastąpił spadek zleceń produkcyjnych w stosunku do poprzedniego okresu. Ponieważ podaż podąża za popytem, zwiększony ISM wskazuje, że popyt na towary i usługi wzrósł, co jest dobrym znakiem dla gospodarki.

Raport nt. sprzedaży detalicznej

Raporty nt. sprzedaży detalicznej bezpośrednio śledzą wzorce wydatków konsumpcyjnych, z wyłączeniem takich branż jak zdrowie i edukacja. Zaufanie ludności do gospodarki ma bezpośrednie przełożenie na ich strukturę wydatków.

Indeks produkcji przemysłowej (IPI)

IPI pokazuje miesięczne zmiany w produkcji w głównych sektorach przemysłowych - takich jak górnictwo, produkcja i sektor użyteczności publicznej. Indeks ten jest uważany za dobry wskaźnik zatrudnienia, średnich zarobków i ogólnego poziomu dochodów w tych branżach. Wzrost ilości punktów indeksowych to sygnał zdrowszej gospodarki.

Indeks cen towarów

Indeks cen surowców śledzi średnią zmianę cen dla towarów takich jak ropa, minerały i metale. Jest on szczególnie ważny dla „walut towarowych" – walut krajów eksporterów surowców, takich jak Kanada i Australia. Wzrost wskaźnika stanowi o wzroście cen surowców, a tym samym większych zyskach z eksportu. Należy pamiętać, że spadek indeksu będzie dobrą wiadomością dla walut tych krajów, które importują te towary.

Otwórz demo Forex

Przepływy handlowe i bilans handlowy

Bilans handlowy to różnica między całkowitym importem i eksportem. Jeśli więcej towarów jest wysyłanych za granicę bilans handlowy jest dodatni. Dodatnie saldo handlu prowadzi do aprecjacji waluty. Jest to ważny wskaźnik fundamentalny na rynku Forex. Ważne jest jednak, aby zrozumieć zmiany dynamiki bieżącego odczytu w stosunku do poprzedniego. W przypadku wzrostu, nawet jeśli bilans handlowy wciąż jest ujemny i tak oznacza to wyższy popyt na waluty.

Przepływy handlowe są bardzo podobne do bilansu handlowego, tylko biorą one pod uwagę napływ inwestycji zagranicznych w stosunku do odpływu inwestycji. Import i eksport pieniędzy. Im więcej inwestorów jest zainteresowanych biznesem w danym kraju, tym większe prawdopodobieństwo dodatniego bilansu handlowego. Jedna uwaga. Zbyt duże dodatnie przepływy handlowe mogą napompować bańkę. Towary i usługi zniknąć nie mogą, ale pieniądze owszem! Tak jak na chińskiej giełdzie w lipcu 2015 r.

Dodatni przepływ handlu oznacza, że więcej pieniędzy na rynek wpływa niż wypływa i jest to oznaka zdrowej gospodarki i wzrostu popytu na walutę.

Rentowności obligacji

Cena obligacji, rentowności obligacji i spread rentowności obligacji również są na liście podstawowych wskaźników dla rynku Forex.

Oto jak to działa. Obligacja to papier dłużny. Obligacja jest zobowiązaniem rządu. Gdy ludzie, przedsiębiorstwa lub banki, zakupią obligacje rządowe, tak naprawdę nie kupują nic. Pożyczają oni pieniądze rządowi w zamian za co dostają notatkę ze znakami wodnymi, która mówi, że rząd jest im coś winien.

Rządy nie są jedynymi emitentami obligacji. Firmy mogą robić to także. Obligacjami takimi można handlować na giełdzie. Gdy gospodarka zaczyna się chwiać inwestorzy zwykle chronią swój kapitał przesuwając go od mniej wiarygodnych dłużników do bardziej wiarygodnych z nich. Kto mógłby być bardziej wiarygodny niż rząd? Tak więc, inwestorzy zaczynają kupować obligacje rządowe. Im więcej obligacji rządowych jest kupowanych, tym więcej one kosztują, a z racji ich odwrotnej zależności, spada wtedy ich rentowność. Drugi typ inwestorów kupujących obligacje to osoby szukające schronienia w krajowej walucie. Tak więc, na przykład, patrząc na aukcje 10-letnich obligacji skarbowych, wzrost ceny może wskazywać na siłę danej waluty.

Supreme

Spread rentowności obligacji to różnica między rentownością obligacji w dwóch różnych krajach. Waluta o wyższej rentowności obligacji będzie ceniona wyżej w porównaniu do drugiej waluty.

Zanim przejdziesz do części II tego artykułu, musisz pamiętać jeszcze o jednym. Nie jest istotne tylko to, jak PKB, inflacja i inne fundamentalne wskaźniki różnią się od poprzednich odczytów, ale także to, jak różnią się one od prognoz rynkowych.