Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator fca efsa

Regulamin Kampanii “Handluj z Admiral Markets i Odbierz Książkę”

Marzec 20, 2017 14:54

Regulamin Kampanii
"Handluj z Admiral Markets i Odbierz Książkę"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Na potrzeby przeprowadzenia kampanii przyjmuje się następujące definicje:

Kampania - promocja "Handluj z Admiral Markets i Odbierz Książkę" organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin - niniejszy regulamin Kampanii;

Organizator - Admiral Markets UK Ltd z siedzibą 16 St. Clare Street, Londyn EC3N 1LQ, Wielka Brytania, spółka będąca pod nadzorem Financial Conduct Authority: FRN 595450;

Oficjalna Strona Kampanii - https://admiralmarkets.pl/promotions/murphy-book;

Uprawniony Uczestnik - Nowy Klient lub Obecny Klient, który w Okresie Przystąpienia dokonał rejestracji na Oficjalnej Stronie Kampanii, otworzył nowy Rachunek rzeczywisty i zdeponował wymagany Minimalny Depozyt oraz zgłosił chęć udziału w Kampanii wysyłając na adres pomoc@admiralmarkets.pl e-mail zawierający numer Rachunku Uprawnionego Uczestnika;

Nowy Klient - klient Organizatora, który do dnia 13.03.2017 nie posiadał zarejestrowanego Rachunku rzeczywistego u Organizatora lub w spółce Admiral Markets AS;

Obecny Klient - klient organizatora, który do dnia 13.03.2017 posiadał zarejestrowany Rachunek rzeczywisty u Organizatora lub w spółce Admiral Markets AS, jednak ostatniej transakcji dokonał przed 30.11.2016;

Rachunek - dowolny rachunek rzeczywisty w Admiral Markets UK Ltd;

Minimalny Depozyt - operacja pieniężna, która zwiększa sumę środków pieniężnych na Rachunku rzeczywistym Uprawnionego Uczestnika, przeprowadzona kanałami udostępnionymi przez Organizatora. Wartość Minimalnego Depozytu jest uzależniona od rodzaju Rachunku wybranego przez Uprawnionego Uczestnika i wynosi odpowiednio 1000 PLN dla Rachunku Admiral.Markets, 5000 PLN dla Rachunku Admiral.Prime, 5000 PLN dla Rachunku Admiral.MT5. Jako Minimalny Depozyt nie są uznawane: transfery wewnętrzne pomiędzy rachunkami rzeczywistymi Uprawnionego Uczestnika, premie konkursowe, nagrody lub prowizje od partnerów/brokera wprowadzającego czy też korekty stanu rachunku;

Lot - 1 lot odpowiada transakcji o nominale 100 000 jednostek waluty bazowej (pełnej transakcji tj. otwarcie i zamknięcie pozycji). W przypadku instrumentów innych niż pary walutowe, wartość lota kalkulowana jest zgodnie z dzielnikami przedstawionymi w punkcie 1.5. niniejszego Regulaminu;

Wymagany Obrót - wyrażony w Lotach łączny wolumen transakcji przeprowadzonych na rachunku rzeczywistym Uprawnionego Uczestnika w Okresie Trwania Kampanii. Wymagany Obrót wynosi 1 Lot;

Okres Przystąpienia - okres od 20.03.2017 do 14.04.2017, w ciągu którego Uprawniony Uczestnik może przystąpić do Kampanii;

Okres Trwania Kampanii - okres od 20.03.2017 do 05.05.2017, w ciągu którego transakcje Uprawnionego Uczestnika wliczane są do Wymaganego Obrotu;

Nagrodzony - Uprawniony Uczestnik, który w Okresie Trwania Kampanii dokonał Wymaganego Obrotu i otrzymał Nagrodę;

Nagroda - książka "Analiza Techniczna Rynków Finansowych" autorstwa John'a J. Murphy'ego, ISBN: 978-83-937743-9-5, Wydanie 2017.

1.2. Kampania uprawnia Uprawnionego Uczestnika do otrzymania Nagrody po spełnieniu Wymaganego Obrotu w Okresie Trwania Kampanii. Uprawniony Uczestnik po spełnieniu Wymaganego Obrotu zgłasza chęć odebrania Nagrody wysyłając na adres e-mail pomoc@admiralmarkets.pl informację o spełnionym Wymogu Obrotu.

1.3. Kampania trwa do 05.05.2017 lub do wyczerpania zapasu Nagród.

1.4. Tylko jeden rachunek na Uprawnionego Uczestnika może być przedmiotem Kampanii. W przypadku, gdy Minimalne Depozyty zostały zdeponowane na kilku rachunkach, rachunek z większą ilością środków będzie przedmiotem Kampanii.

1.5. Ze względu na różnice w wielkościach kontraktów, jak również wartościach depozytów zabezpieczających dla poszczególnych instrumentów innych niż pary walutowe, przy kalkulacji wartości 1 lota dla uwzględnienia danej transakcji do Wymaganego Obrotu wykorzystywane są następujące dzielniki:

Instrument

Dzielnik

GOLD; SILVER

1

WTI; BRENT; FTSE100; IBEX35; SMI20; DJI30; MDAX50; USTNOTE; BUND

10

STOXX50; ASX200; CAC40; DAX30

20

PLATINUM; PALLADIUM; TECDAX30

100

AEX25; OBX25

200

NGAS; SP500; NQ100; JP225; HSI50;
CFD na Akcje US i EU

1000

CHINA50

2000

USDX

10000

Przykład

Uprawniony Uczestnik otworzył pozycję o nominale 10 kontraktów CFD na indeks FTSE100. Zgodnie z tabelą z punktu 1.4. dzielnik dla indeksu FTSE100 wynosi 10. Nominał kontraktu zostanie zatem podzielony przez 10, a w Wymaganym Obrocie zostanie uwzględniona liczba lotów równa 1 (10/10).

1.6. Aby transakcja została wliczona do Wymaganego Obrotu musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:

  • Czas liczony od otwarcia pozycji rynkowej do jej zamknięcia wynosi co najmniej 5 minut 00 sekund;
  • Transakcja nie posiadała odpowiadającej jej Transakcji Typu Hedge.

Poprzez Transakcję Typu Hedge uznaje się transakcję, która spełnia jedno i/lub więcej z niżej wymienionych kryteriów:

  • Transakcja przeciwstawna do pozycji właściwej została otwarta w odstępie czasowym krótszym niż 5 minut 00 sekund liczonym od otwarcia pozycji właściwej;
  • Stosunek wolumenu transakcji właściwej i transakcji przeciwstawnej przekracza 20%;
  • Pozycja przeciwstawna do pozycji właściwej została zamknięta w odstępie czasowym krótszym niż 5 minut 00 sekund przed lub po zamknięciu pozycji właściwej.

2. Dalsze postanowienia

2.1. Uprawniony Uczestnik może dokonywać dodatkowych zasileń swojego Rachunku rzeczywistego w celu powiększenia salda rachunku oraz utrzymania wystarczającego zabezpieczenia dla otwartych pozycji rynkowych.

2.2. Uprawniony Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę i tylko jeden raz.

2.3. Uprawniony Uczestnik pod żadnym względem nie powinien dostosowywać wykorzystywanej strategii inwestycyjnej do wymogów zaliczenia danej transakcji do Wymaganego Obrotu. Decyzje inwestycyjne podejmowane przez inwestora powinny być oparte na analizie aktualnej sytuacji rynkowej oraz przyjętej strategii handlu.

2.4. Wymagany Obrót musi zostać osiągnięty w Okresie Trwania Kampanii. Jeżeli Wymagany Obrót nie zostanie w tym okresie osiągnięty, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uprawnionego Uczestnika bez uprzedniego powiadomienia.

2.5. Uprawniony Uczestnik ma możliwość wypłaty Minimalnego Depozytu i/lub wypracowanych na Rachunku rzeczywistym zysków w dowolnym momencie. Uprawniony Uczestnik przyjmuje do zrozumienia, że w przypadku wypłaty z Rachunku rzeczywistego Depozytu Minimalnego przed spełnieniem wymagań, co do Wymaganego Obrotu, Uprawniony Uczestnik traci prawo ubiegania się o Nagrodę.

2.6. W momencie, gdy na Rachunku rzeczywistym Uprawnionego Uczestnika zrealizowany został Wymagany Obrót oraz została przyznana Nagroda, Uprawniony Uczestnik może dowolnie realizować dyspozycje wypłaty środków oraz transfery pomiędzy rachunkami rzeczywistymi, bez ryzyka utraty Nagrody.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Kampanii bez wcześniejszego powiadomieniem Uprawnionego Uczestnika.

3.2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podejrzenia, iż Uprawniony Uczestnik złamał i/lub podjął próbę złamania obowiązującego Regulaminu i/lub działa/działał na szkodę Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia i/lub uniemożliwienia udziału w Kampanii Uprawnionemu Uczestnikowi.

3.3. Dokonywanie transakcji na rynku Forex oraz kontraktach CFD jest działalnością wysoce spekulacyjną, obarczoną istotnym poziomem ryzyka i może wiązać się z powstaniem znacznych strat. Przed rozpoczęciem inwestowania z wykorzystaniem instrumentów rynku Forex oraz kontraktów CFD należy być w pełni świadomym swojej wiedzy, umiejętności i zdolności finansowych umożliwiających dokonywanie tego typu transakcji.

3.4. Uczestnik odpowiada za uregulowanie wszelkich obowiązujących w danym kraju podatków i/lub opłat wynikających z uzyskania Nagrody.

3.5. Wszelkie spory lub sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora w sposób uznany za najbardziej sprawiedliwy dla obu stron. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca dla Uprawnionego Uczestnika.

4. Ujawnienie ryzyka

PROSIMY O PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

TRANSAKCJE CFD I FOREX WIĄŻĄ SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM I MOGĄ SPOWODOWAĆ UTRATĘ WSZYSTKICH ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

Celem tej klauzuli jest poinformowanie o potencjalnych ryzykach związanych z obrotem kontraktami na różnice kursowe (CFD).

Prosimy pamiętać, że poniższe może nie zawierać pełnego i kompletnego opisu wszystkich rodzajów ryzyka związanych z handlem na CFD.

Należy upewnić się, że Twoja decyzja odnośnie korzystania z naszych usług wynika z uzyskanych informacji i że jesteś zadowolony/zadowolona z informacji dostępnych dla Ciebie.

Jeśli nie masz pewności lub nie rozumiesz treści niniejszej klauzuli, należy zwrócić się do niezależnego doradcy finansowego.

Przed przystąpieniem do zawierania transakcji CFD musisz mieć świadomość ryzyka, z jakim to się wiąże. Wysoki stopień wykorzystania dźwigni finansowej w tym rodzaju inwestycji oznacza, że stopień ryzyka jest wyższy w porównaniu z innymi produktami finansowymi. Dźwignia finansowa (lub margin trading) może zwrócić się przeciwko Tobie, powodując znaczne straty, a także zadziałać na Twoją korzyść, przynosząc znaczne zyski.

Wyniki uzyskane w przeszłości z tego typu inwestycji nie gwarantują przyszłych rezultatów. Należy pamiętać o wszelkich prowizjach i zobowiązaniach podatkowych, których koszt ponosisz.

Admiral Markets UK Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za podatki, do których zapłaty możesz być zobowiązany, od jakichkolwiek zysków uzyskanych w okresie posiadania rachunku u nas.

Transakcje lewarowane wiążą się z wysokim ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni finansowej może działać na Twoją niekorzyść, a także na Twoją korzyść. Tempo występowania zysków i strat oznacza, że masz obowiązek dokładnie monitorować pozycje – klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie otwartych transakcji.

Przed przystąpieniem do realizacji transakcji należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia finansowego i chęć do podejmowania ryzyka. Jeśli nie masz pewności, czy produkty oferowane przez Admiral Markets UK Ltd są odpowiednie, prosimy skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Zawsze istnieje związek pomiędzy wysokim zyskiem a wysokim ryzykiem. Każdy rodzaj spekulacji rynkowych i transakcyjnych, który może umożliwić uzyskanie niezwykle wysokich zysków, wiąże się z wysokim ryzykiem. Tylko nadwyżki środków można narazić na ryzyko i osoby nieposiadające takich środków nie powinny uczestniczyć w transakcjach CFD. Zaleca się, aby WSZYSCY KLIENCI zapoznali się z CFD, wymogami depozytowymi, narzędziami handlowymi, naszymi platformami transakcyjnymi oraz rynkami finansowymi w ogóle, wykorzystując nasz DARMOWY i WOLNY OD RYZYKA rachunek demonstracyjny (DEMO). W celu uzyskania szczegółów prosimy sprawdzić naszą stronę internetową www.admiralmarkets.pl


Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 85% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.